Career

पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना (मितिः२०७४/०८/११)

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना   Download

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना  Download

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/०८/११, गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक

नयाँ भर्नाको  दरखास्त फारम  Download

 
बिभिन्न पदको लिखित खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम

१. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल समहू , तह-९, केन्द्र प्रमुख (खुल्ला)   Download
२. प्राविधिक सेवा, सिभिल समूह, तहः९ उप-प्रबन्धक (बरिष्ठ हाइड्रोपावर इन्जिनियर) Download
३. प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समहू , तह-८, सहायक प्रबन्धक (खुल्ला)  Download
४. प्राविधिक सेवा, सिभिल समूह, तहः८ सहायक प्रबन्धक (बरिष्ठ स्ट्रक्चर इन्जिनियर) Download
५. प्राविधिक सेवा, सिभिल समूह, तहः ८ सहायक प्रबन्धक, जियोटेक इन्जिनियर Download
६. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, ८ सहायक प्रबन्धक, वरिष्ठ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर Download
७. प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ८ वित्त विश्लेषक Download
८. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समहू , तह-७, इन्जिनियर (खुल्ला)  Download
९. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन समहू , तह-७, इन्जिनियर (खुल्ला)  Download
१०. प्राविधिक सेवा, कम्प्युटर समूह, तहः ७  इन्जिनियर Download
११. प्राविधिक सेवा, विविध समूह, तहः ७     वरिष्ठ सर्भेयर Download
१२. प्राविधिक सेवा, जियोलोजी समूह, तहः ७ जियोलोजिष्ट Download
१३. प्राविधिक सेवा, सिभिल समहू , तह-७, इन्जिनियर (खुल्ला)  Download
१४. प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समहू , तह-७, इन्जिनियर (खुल्ला)  Download
१५. प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ७ लेखा अधिकृत Download
१६. प्रशासन सेवा, प्रशासन समहू , तह-७, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत (खुल्ला)  Download
१७. प्रशासन सेवा, प्रशासन समहू , तह-६, प्रशासकीय अधिकृत (खुल्ला)  Download
१८. प्राविधिक सेवा, सिभिल समूह, तहः ५ सुपरभाइजर Download
१९. प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५ सुपरभाइजर Download
२०. प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५ लेखापाल/स्टोरकपर Download

 


आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना   Download

 

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि   आवेदन फाराम   Download

 
बिभिन्न पदको लिखित आन्तरिक परीक्षाको पाठ्यक्रम
१. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समहू , तह-७, इन्जिनियर (आन्तरिक)  Download

२. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समहू , तह-६, इन्जिनियर (आन्तरिक)  Download
 


कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना   Download

कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको लागि   दरखास्त फाराम   Download

बढुवा सिफारिश सम्कोवन्धी सूचना; View

 


चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको नियम तथा विनियमहरू

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७१  Download

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६५  Download

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा संशोधन  Download

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको नियमावली  Download

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध-पत्र  Download

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध-पत्र/नियमावलीमा संशोधन  Download

Updated on 2018-03-5Apply for Job